Oświadczenie końcowego użytkownika produktu podwójnego zastosowania


Czym jest towar podwójnego zastosowania?

Są to produkty, jakie mają zastosowanie cywilne, ale potencjalnie mogą zostać wykorzystane dla celów militarnych. Kontrola obrotu wymaga dopełnienia specjalnych procedur przez strony transakcji i wiąże się przede wszystkim z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń na dokonanie czynności podlegającej kontroli oraz obowiązkiem prowadzenia ewidencji transakcji.

Wymagania te zostały wprowadzone celem ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw i zapewnienia prawidłowego przebiegu transakcji obejmujących towary dual-use.

DAGMA sp. z o.o., jako dystrybutor rozwiązań zaliczanych do produktów podwójnego zastosowania, z uwagi na treść przepisów prawa unijnego, jak i prawa krajowego, informuje partnerów handlowych, jak i klientów końcowych o konieczności postępowania zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi.

DAGMA sp. z o.o., aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo sprzedaży produktów z naszej oferty posiada certyfikaty ISO 9001 i WSK. Informacje na temat obowiązujących przepisów związanych z kontrolą obrotu towarów podwójnego zastosowania znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

W razie pytań związanych z tematyką kontroli obrotu w DAGMA sp. z o.o. prosimy o kontakt drogą mailową: wsk@dagma.pl


Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.


Dlaczego muszę wypełnić to oświadczenie?

Zamawiany produkt podlega pod w/w regulacje prawne.


 

Wypełnij poniższy formularz

Po podaniu wszystkich danych, kliknij Generuj oświadczenie, aby pobrać plik PDF. Dokument należy wydrukować, podpisać i wraz z zamówieniem przekazać do swojego dostawcy rozwiązań Gatewatcher.

UWAGA!
Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze CEIDG / KRS / pełnomocnika.

warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning

Oświadczam, że podmiot opisany powyżej będzie końcowym użytkownikiem produktu:

locked
locked
warning
warning
warning

Deklaruję, że w/w produkt będzie użyty na potrzeby własnej działalności końcowego użytkownika w sektorze:

locked
warning
warning

Krajem końcowego przeznaczenia produktu będzie:

warning
warning

Produkt nie będzie wykorzystywany do przetwarzania informacji niejawnych w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.

warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.